Ugrás a fő tartalomra

2017/2/1 - Péter személye

Beszéltünk nektek arról, hogy Urunk, Jézus Krisztus nagy hatalommal fog visszajönni. De nem ravaszul kitalált történeteket meséltünk el nektek, hiszen mi a saját szemünkkel láttuk Jézus fenséges nagyságát! Ott voltunk Jézussal együtt a szent hegyen, amikor az Atya-Isten abban a dicsőségben és tisztességben részesítette, hogy a Felséges Dicsőség hangja szólt hozzá: »Ez az én Fiam, akit nagyon szeretek, és akiben gyönyörködöm!« Mi hallottuk ezt a Mennyből jövő hangot! (2Péter 1:16-18 – EFO)
Ha feltennénk az embereknek a kérdést, hogy hány tanítványt tudnak felsorolni, Péter jó eséllyel köztük lenne. Nyilván azért, mert elég sok szó esik róla, egy aktív, lobbanékony természetű, nagy hangú, mindig a középpontban álló alakja a Jézust körülvevő csoportnak.
  • Ha Péterről hallasz, neked mi az első történet, ami eszedbe jut róla? Milyennek mutatja az be a tanítványt?
Csak nagyjából tudjuk azt, hogy pontosan hogyan is került Jézus és Péter kapcsolatba, köszönhetően annak, hogy az evangéliumok nem időrendi sorrendben tartalmazzák Jézus cselekedeteit. Annyit tudunk, hogy halász volt, és a testvérén, Andráson keresztül ismerkedett meg Jézussal, aki új nevet adott neki. Pétert korábban Simonnak ('figyelem, hallgatás') hívták, az új neve Kéfás lett, ami kősziklát jelent (a Kéfás név görög megfelelője jelentés alapján a Péter).
  • Mire utalhat Simon új neve?
Milyen képet kapunk Péterről az alábbi Bibliaszövegek alapján?
„Simon Péter ekkor Jézus lábához borult: »Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös va-gyok!« – mondta. (…) Jézus ekkor azt mondta Simonnak: »Ne félj, mostantól kezdve nem halakat, hanem embereket fogsz halászni.«” (Lukács 5:8-10 – EFO)
„Jézus a zsinagógából Simon otthonába ment, ahol Simon anyósa éppen magas lázzal, betegen feküdt. Megkérték Jézust, hogy segítsen rajta. Jézus megállt az asszony ágya mellett, és ráparancsolt a lázra, amely azonnal el is hagyja a beteget.” (Lukács 4:38-39 – EFO)
„Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem engedte, hogy vele menjenek.” (Márk 5:37 – EFO)
„Péter erre azt mondta: »Uram, ha valóban te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehes-sek a vízen!« »Gyere!« – felelte Jézus. Péter ki is lépett a csónakból, és a vízen járva el-indult Jézus felé, de mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ekkor süllyedni kezdett, és felkiáltott: »Ments meg, Uram!« Jézus azonnal utána nyúlt, megragadta, és ezt mondta: »Kishitű, miért kételkedtél?«” (Máté 14:28-31 – EFO)
„Simon Péter így válaszolt: »Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia.« Jézus ezt felelte: »Mi-lyen áldott és boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem magadtól mondtad, hanem Mennyei Atyám jelentette ki neked. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy. Erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőz-ni. Neked fogom adni Isten Királyságának a kulcsait, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a Mennyben, viszont amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a Mennyben.«” (Máté 16:16-19 – EFO)
„Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani (…). De Jézus hátat fordított Péternek, és ezt mondta: »Takarodj a szemem elől, Sátán! El akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az embe-rek!«” (Máté 16:22-23 – EFO)
„Péter ekkor Jézushoz fordult: »Uram, olyan jó itt lenni! Ha akarod, készítek három sát-rat: neked, Mózesnek és Illésnek.« Mialatt ezt mondta, hirtelen fényes felhő takarta be őket. A felhőből hang hallatszott: »Ő a Fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm! Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki!«” (Máté 17:4-5 – EFO)
„Ekkor Péter ezt mondta: »Látod, mi mindenünket hátrahagytuk, és követtünk téged!«” (Lukács 18:28 – EFO)
„Ő pedig megkérdezte a tizenkét apostolt: »Ti is el akartok menni?« Simon Péter felelt: »Uram, kihez mehetnénk?! A te szavaid vezetnek az örök életre. Mi hiszünk benned, és meggyőződtünk róla, hogy te vagy az Isten Szentje!«” (János 6:67-69 – EFO)
„Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: »Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?« »Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer is« — válaszolta Jézus.” (Máté 18:21-22 – EFO)
„Péter azt válaszolta: »Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!« »Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám« – felelte Jézus. Péter erre azt kérte: »Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is!«” (János 13:8-9 – EFO)
„Erre Péter így felelt: »Uram, kész vagyok börtönbe menni, vagy ha kell, meg is halni veled együtt!« Jézus így válaszolt: »Péter, én mondom neked, hogy ma éjjel, mielőtt a kakas kukorékol, háromszor letagadod még azt is, hogy ismersz engem!«” (Lukács 22:33-34 – EFO)
„Ekkor Simon Péter kirántotta a kardját, és rávágott az egyikre azok közül, akik Jézust akarták elfogni, de csak a jobb fülét vágta le. Ez a férfi a főpap szolgája volt, Málkusnak hívták.” (János 18:10 – EFO)
„Ezután visszament a tanítványokhoz, de azok közben elaludtak. »Simon, mégis elalud-tál?! – szólt Péternek. – Még egy órát sem tudtál velem együtt ébren maradni?«” (Márk 14:37 – EFO)
„De Péter megint letagadta: »Ember, azt sem tudom, miről beszélsz!« Még be sem fejez-te, amikor felhangzott a kakas kukorékolása. Az Úr megfordult, és ránézett Péterre, aki-nek azonnal eszébe jutott, mit mondott neki Jézus: »Ma éjjel, mielőtt a kakas kukorékol, háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem.« Ezután Péter kiment, és keserve-sen sírt.” (Lukács 22:60-62 – EFO)
„Péter erre elszomorodott, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle: »A barátom vagy?« Így válaszolt: »Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy milyen kedves vagy ne-kem.« Jézus azt mondta neki: »Viselj gondot a juhaimra!«” (János 21:17 – EFO)
  • Mit gondolsz, miért választott egy ilyen embert a tanítványai közé Jézus?
  • Mik Péter erősségei? Hogyan viszonyul ezekhez Jézus?
  • Mik Péter gyengeségei? Hogyan viszonyul ezekhez Jézus?
  • Észre veszed a hasonlóságot Péter első (Lukács 5:1-11) és második (János 21:1-19) szolgálatba állítása között? Mi lehet az oka annak, hogy Jézus „újrajátsza” ezt az alkalmat Péterrel?
És eddig még csak az evangéliumokról beszéltünk. Jézus mennybemenetele után Péter a Jeruzsálemi közösség vezetője lesz, ő javasolja, hogy Júdás helyére válasszanak új apostolt, prédikál pünkösdkor, gyógyít, többször a tanács elé kerül, ül börtönben... De az biztos, hogy még mindig nagyon kemény a feje... Nézzünk meg erre egy példát!
Péter (...) felment imádkozni a ház tetőteraszára. Közben megéhezett, és szeretett volna enni valamit. Amíg az ebédet készítették, Péter látomást látott: megnyílt az ég, és valami leereszkedett onnan. Egy nagy lepedő volt az, amelyet a négy sarkánál fogva a földre eresztettek, éppen Péter elé. Mindenféle állat volt benne: négylábúak, csúszómászók és madarak. Azután egy hangot hallott: »Kelj fel, Péter, vágd le őket, és egyél belőlük!« Péter így válaszolt: »Soha nem tennék ilyet, Uram! Nem ettem én soha olyat, amit a Törvény szerint nem szabad megennünk, vagy ami tisztátalan!« Akkor az a hang másodszor is szólt hozzá: »Amit Isten tisztává tett, azt ne tekintsd tisztátalannak!« Ez még kétszer megismétlődött, majd az egész felemelkedett az égbe.
(...) Amikor Péter meglátta, milyen sokan összegyűltek, ezt mondta: »Tudjátok, hogy nekünk, zsidóknak, tilos a nem zsidókkal barátkozni, vagy meglátogatni őket. Isten azonban megmutatta nekem, hogy senkit se tartsak közönségesnek vagy tisztátalannak.«”
(ApCsel 10:9-16, 27-28 – EFO) 
Péter még mindig ugyanaz az ember, mint régen. Isten vezetésére van szüksége arra, hogy ne vakítsák el saját (és mások) előítéletei. Megvan a maga elképzelése arról, hogy ki és hogyan üdvözülhet, de nem csak neki, a történet folytatásában kiderül, hogy ez egy általános problémája volt a zsidóból kereszténnyé lett embereknek akkoriban. Mi is hajlamosak vagyunk a saját eszünk szerint végiggondolni, hogy ki és mi alapján üdvözül majd, kiről mi a véleménye Istennek, kinek miben kéne változnia, sőt, egyáltalán képes-e az általunk szükségesnek gondolt változásra. A megtérés nem jelenti azt, hogy onnantól tévedhetetlenné válunk.

  • Olvasd el, mit ír Pál a Galata 2-ben erről a problémáról!
  • Péter csak Jézussal együtt kőszikla. Hogyan támasztható ez az állítás alá a megismert kép alapján?
Péter nem egy egyszerű ember. Amikor elkezdtem összegyűjteni, hogy mit is tudunk róla, az volt az első gondolatom, hogy a felesége egy szent lehetett, hogy ezt a pasast képes volt folyamatosan elviselni (Pál utal arra, hogy a felesége az utazásai során is elkísérte). Egyszerre egy nagyon pozitív és szerethető figura, ugyanakkor rendkívül idegesítő is lehetett a lelkesedésével járó meggondolatlanság. Igen, Péter az az ember lehetett, akinek mindenről van véleménye, azt meg is osztja, hangosan megígér dolgokat, aztán azok valahogy nem úgy valósulnak meg, mint gondoltuk... Nem volt tökéletes tanítvány, nem volt tökéletes barát, sem tökéletes vezető. De van Péternek egy ezeknél sokkal fontosabb tulajdonsága: végtelenül szerette Jézust.

Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2013/3/12 - Reformáció: megromlott kapcsolatok helyreállítása

Míg Jézus a földön járt, nagyon sokat beszélt a szeretetről, és ha megnézzük, ez az apostoloknál is fontos pontja a hívő életnek. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy szeretjük egymást, nem jelenti azt, hogy konfliktusok nélkül fogjuk leélni a hívő életünket. Pár hete szó volt az egységről. A kapcsolatok helyreállítása az egység feltétele:  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egy-mást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn. 13:34-35) Ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor közelebb kerülsz az embertársaidhoz is. Nem csak az idegenekhez, hanem a rokonaidhoz is, azokhoz is, akik megbántottak, akikben csalódtál, akiket „nem bírsz elviselni”, meg azokhoz, akik jobbak valamiben nálad és ezért idegesítőek. Mindenkihez, nincsen kivétel. Ha ez nem történik meg, akkor még valami nincs rendben közted és Isten között.
Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezetét. A…

2018/2 - Felkészülés a végidőre

Végidő… Apokalipszis… Nagy nyomorúság… Üldözés…
Talán neked is ezek ugrottak be először az új Gondolatébresztő címét olvasva. Ha igen, akkor örülök, hogy legalább a bevezetőig eljutottál, és nem tetted máris félre a tanulmányt. Sokunk számára elképzelhetetlen a végre gondolni. Annyira távolinak és megfoghatatlannak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy születésünk óta azt halljuk, hogy az utolsó időkben élünk (sőt, kapaszkodj meg, a nagyszüleink gyerekkorában is ezt mondták).
Azért ebbe bele lehet fásulni, nem?
A Bibliában van egy történet, ami tíz koszorúslányról szól, akiket meghívtak egy esküvőre, sőt, feladatot is kaptak: nekik kellett fogadni a vőlegényt mécsesekkel világítva. De a vőlegényre olyan sokáig kellett várni, hogy nem csak elaludtak, de a mécsesük is kialudt.
Mi is valahogy így vagyunk. A lámpásaink épp csak pislákolnak, és már ragad le a szemünk az álmosságtól. Már nem is nagyon hisszük, hogy felbukkan a vőlegény, hogy visszajön Jézus. Vagy ha vissza is jön, akkor sem m…

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT.Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben.

Töltsd le INNEN!