2014/2/3 – Krisztus és a vallási tradíció

„Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.” (Máté 15:8-9, idézve Ézsaiás29:13-at).
1. Saját hagyományaink:
 „Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: ››Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek: megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait; a lakomákon az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni; szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket.‹‹” (Máté 23:1-7)
Kérdések:
1.      A farizeusokban van olyan, amit megbecsülnél?
2.      Mit sérelmez Jézus a farizeusoknál? Amit tanítanak? Vagy amit nem tesznek meg?
3.      Milyen szabályaink, hagyományaink és szokásaink vannak hetednapi adventistaként, amelyek hitünk szerint segítenek hűségesebben élni és jobban betartani a törvényt? Írjuk le ezeket, majd beszéljünk a csoportban arról, hogy milyen szerepet kapnak hitközösségünk életében!

2. Emberi hagyományok kontra isteni törvény
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:17-20)
Mit gondoltok erről az idézetről és a bibliaversről?
„Isten parancsolatainak emberi előírásokkal történő helyettesítése nem szűnt meg. Még a keresztényeknél is vannak olyan intézmények, szokások, melyeknek nincs szilárdabb alapjuk, mint az atyák hagyományai. Az ilyen, pusztán emberi tekintélyen nyugvó szokások helyettesítik az isteni rendeléseket. Az emberek ragaszkodnak hagyományaikhoz, nagyra becsülik szokásaikat, és gyűlöletet táplálnak azok iránt, akik megpróbálják megmutatni nekik tévedésüket... Az egyház úgynevezett atyáinak tekintélye helyett Isten azt parancsolja nekünk, hogy fogadjuk el az örök Atyának, az ég és a föld Urának igéjét.” (Ellen G. White: Jézus élete. Bp., 1989, Advent Kiadó. 334. o.)
„Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.” (Róma 10:3)
3. A hagyományok ereje

Tanmese: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy időgép. A tudósok kísérletet akartak elvégezni vele ezért egy tengerészgyalogost visszaküldtek a régi múltba. Főhősünk történetesen a szamurájok izgalmas világában találta magát. Csodálkozva fogadták: gépfegyvere tekintélyt parancsolt. Összebarátkozott egy szamurájjal, akinek a segítségével hamarosan befogadták, és a közösség része lett. A szamuráj megtanította harcművészetük minden csínjára. Hamarosan fantasztikusan kezelte a kardot, az íjat és a különböző fegyvereket. Elismerésül a szamuráj odaadta neki a kardját, a tengerészgyalogos pedig hálából odaadta pisztolyát. A tengerészgyalogos nagyon büszke volt a kardjára, a kovácsmunka több száz éves remekére. Minden nap kifényesítette és órákat gyakorolt vele. Történt azonban az egyik nap, hogy olyasmit tett, ami hatalmas sértésnek számított házigazdája felé. Kardot vontak. A tengerészgyalogos tökéletes formalépéseket mutatva fenyegetően közeledett a szamuráj felé: arca rettenhetetlen, kardja villog. Mint a forgószél csapott le a szamurájra. A szamuráj nyugodtan állt. Előhúzta a pisztolyt és lőtt…
Kérdések:
Mi volt a szamuráj hagyományának a lényege?
Miért alakult ki a harcművészet, mi volt a célja?
Mit értett félre a tengerészgyalogos?
„Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: ››Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.‹‹ Ő így válaszolt nekik: ››Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért.‹‹” (Máté 15:1-6)
Mit gondoltok, mitől lesz egy hagyomány elhibázott a hitben? Hogyan válhat egy jó hagyomány ártalmassá az idő múlásával?

Csizmadia Robi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések